ALGEMENE VOORWAARDEN VAN LEATHERMAN EUROPE GMBH

- Versie: April, 2021 -

Voor koopovereenkomsten in het kader van de webshop beschikbaar op www.leatherman.com/nl (hierna: "Webshop") tussen Leatherman Europe GmbH, Holterkamp 16, 40880 Ratingen, Tel: +49 2102 56507 0, E-mail: info-europe@leatherman.com, ingeschreven in het handelsregister van het kantongerecht Düsseldorf onder het registratienummer HRB 84319, vertegenwoordigd door de bedrijfsleider Kris Hamper, btw-identificatienummer: DE 321003946 (hierna: "Leatherman").

En u, voor zover u onze klant wordt (hierna: "Klant"). U wordt onze Klant zodra de overeenkomst is gesloten volgens de beschreven bestelprocedure.

De volgende Algemene Voorwaarden ("AV") zijn onderverdeeld in twee secties. In het eerste deel vindt u informatie over hoe u goederen in de Webshop kunt kopen en welke voorwaarden van toepassing zijn. In het tweede gedeelte worden uw rechten met betrekking tot de koopovereenkomsten uiteengezet. In het bijzonder informeren wij u over het bestaan en het vervallen van het herroepingsrecht. Wij verzoeken u deze voorwaarden aandachtig door te lezen. 


Eerste deel - Algemene informatie en voorschriften

§ 1          Werkingssfeer

1.1.         Deze AV zijn uitsluitend van toepassing op aankopen in de Webshop tussen de Klant en Leatherman, tenzij in individuele gevallen uitdrukkelijk anders is overeengekomen tussen de partijen. De AV zijn van toepassing in de versie die geldt op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst (§ 3). U kunt de AV op ieder moment raadplegen en afdrukken op https://www.leatherman.com/nl_BE/terms-of-sale.html. Afwijkende algemene voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

1.2.         Deze AV zijn van toepassing ongeacht of de Klant een consument of een handelaar is. De Klant is een consument voor zover het doel van de bestelde leveringen en diensten niet in overwegende mate kan worden toegeschreven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit. Een handelaar daarentegen is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon of vennootschap met rechtspersoonlijkheid die bij het bestellen van de leveringen en diensten overwegend handelt in het kader van zijn handels- of zelfstandige beroepsactiviteit, al dan niet mede via een andere persoon die namens hem of voor zijn rekening optreedt.

1.3.         De in de Webshop aangeboden goederen zijn uitsluitend bestemd voor Klanten die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en woonachtig zijn in de Europese Unie.

§ 2         Bestelprocedure

2.1.        Door de producten aan de winkelwagen toe te voegen, kan de Klant de artikelen uit het Leatherman-assortiment selecteren die de Klant wenst te kopen. In de winkelwagen krijgt de Klant een overzicht van het geselecteerde artikel, de hoeveelheid, de aankoopprijs, de verzendkosten, de betalingsmogelijkheden en de geschatte verzendtijd.

2.2.        Om het bestelproces te starten, klikt de Klant op de knop "Afrekenen". In de volgende stap worden het verzend- en factuuradres en de contactgegevens van de Klant ingevoerd. Als de Klant een klantenaccount heeft, worden deze gegevens uit de opgeslagen gegevens gegenereerd. De Klant heeft de mogelijkheid deze gegevens te wijzigen totdat de bestelling is voltooid.

2.3.        Door de knop "Doorgaan naar betalen" aan te klikken wordt een venster geopend waarin de betalingsmogelijkheden kunnen worden geselecteerd en de bijbehorende gegevens kunnen worden ingevoerd. De Klant rondt deze voorbereiding van de order af door op "Doorgaan naar overzicht" te klikken. Daar krijgt de Klant een samenvattend overzicht van de belangrijkste details van het artikel, inclusief eventuele bijkomende kosten. De Klant kan deze gegevens wijzigen tot de bestelling is afgerond.

§ 3         Sluiting van het contract

3.1.        Koopovereenkomsten voor de in de Webshop aangeboden producten komen tot stand door aanbod en aanvaarding, waarbij de relevante taal voor het sluiten van de overeenkomst, afhankelijk van de keuze van de Klant, Nederlands of Engels is.

3.2.        De presentatie van en reclame voor de artikelen in de Webshop vormt geen bindend aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst, maar nodigt de Klant uit tot het doen van een aanbod tot aankoop. Door op de knop "Bestelling plaatsen" in de laatste stap van het bestelproces te klikken, doet de Klant een bindend aanbod tot aankoop van de in het besteloverzicht weergegeven goederen. Vervolgens ontvangt de Klant een ontvangstbevestiging, die enkel de ontvangst van de bestelling van de Klant door Leatherman aantoont, maar niet de aanvaarding van het aanbod betekent.

3.3.        Het staat Leatherman vrij dit aanbod al dan niet te aanvaarden. Meer bepaald weigert Leatherman in het algemeen bestellingen uit niet-EU-landen via de Webshop. Ook wanneer de koopprijs niet correct wordt weergegeven, kan Leatherman het aanbod afwijzen. Indien Leatherman een aanbod tot aankoop afwijst, zal Leatherman de Klant hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen. De automatische ontvangstbevestiging per e-mail houdt geen aanvaarding in, maar bevestigt enkel de ontvangst van de bestelling van de Klant. De aanvaarding geschiedt door een duidelijke verklaring van aanvaarding per e-mail (de zogenaamde orderbevestiging).

3.4.        In deze e-mail of in een afzonderlijke e-mail, maar uiterlijk bij de levering van de goederen, wordt de tekst van het contract (bestaande uit bestelling, AV en orderbevestiging) door Leatherman op een duurzame drager (e-mail of papieren afdruk) aan de Klant toegezonden. De tekst van het contract zal bewaard worden in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming.

§ 4         Betalingsvoorwaarden; Verzuim

4.1       Leatherman behoudt zich het recht voor om slechts bepaalde betaalmethoden aan te bieden. De betalingsmogelijkheden worden tijdens het bestelproces weergegeven.

4.1.1.   Indien de Klant met een creditcard of EC kaart betaalt, is de aankoopprijs onmiddellijk opeisbaar op het moment van het sluiten van de overeenkomst. Leatherman zal de rekening van de Klant debiteren in het kader van de bestelling. Indien de rekening van de Klant over onvoldoende saldo beschikt, zal de bestelling van de Klant geannuleerd worden. Leatherman zal de Klant dan op de hoogte brengen van de annulering. In geval van betaling via automatische incasso zal de Klant alle kosten dragen die voortvloeien uit een terugboeking van een betalingstransactie wegens onvoldoende saldo op de rekening of wegens door u verstrekte onjuiste bankgegevens.

4.1.2    Indien de Klant gebruik maakt van Klarna Betaal later, zal zijn betaling door Klarna worden verwerkt. Als het Betaal later verzoek wordt geaccepteerd, stuurt Klarna een e-mail met betalingsinstructies zodra de bestelling is verzonden. Meer informatie is te vinden op www.klarna.com. Tenzij anders vermeld in de e-mail, is het aankoopbedrag verschuldigd bij ontvangst van deze e-mail.

4.2.       Indien de Klant niet of niet volledig betaalt binnen de gestelde termijn, is de Klant in verzuim. Leatherman kan dan een verzuimrente vorderen ter hoogte van 5 procentpunten boven de basisrentevoet. De verplichting van de Klant tot betaling van verzuimrente sluit niet uit dat Leatherman verdere schadevergoeding wegens verzuim kan vorderen.

§ 5         Levering; beschikbaarheid van goederen; eigendomsvoorbehoud

5.1.        De door Leatherman op het ogenblik van de bestelling opgegeven leveringstermijnen worden berekend vanaf het moment van onze orderbevestiging, onder voorbehoud van voorafgaande betaling van de koopprijs (behalve voor Klarna Betaal later).

5.2.       Indien het door de Klant gekozen product niet beschikbaar is op het moment van de bestelling van de Klant, zal Leatherman de Klant hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen in de orderbevestiging. Indien het product blijvend niet beschikbaar is, zal Leatherman afzien van het afgeven van een verklaring van aanvaarding. In dit geval komt er geen overeenkomst tot stand.

5.3.       Indien het door de Klant in de bestelling aangeduide product slechts tijdelijk niet beschikbaar is, zal Leatherman dit eveneens onmiddellijk in de orderbevestiging aan de Klant mededelen.

5.4.      De volgende leveringsbeperkingen zijn van toepassing: Leatherman levert alleen aan Klanten die hun gewone verblijfplaats (factuuradres) in de EU hebben en daar een afleveradres kunnen opgeven.

5.5       De goederen blijven eigendom van Leatherman tot de koopprijs volledig is betaald (uitzondering bij Klarna Betaal later). Voor zover de Klant handelaar is en de eigendomsoverdracht nog niet heeft plaatsgevonden, verbindt de Klant zich ertoe de goederen onder eigendomsvoorbehoud met zorg te behandelen en deze op eigen kosten voldoende te verzekeren tegen verlies en vernietiging tegen vervangingswaarde. Indien de onder eigendomsvoorbehoud vallende goederen door derden in beslag worden genomen of aan andere tussenkomsten worden onderworpen, is de Klant, zijnde handelaar, verplicht de derde op de eigendomsrechten van Leatherman te wijzen en Leatherman onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen, zodat overeenkomstige eigendomsrechten geldend kunnen worden gemaakt. De Klant, zijnde handelaar, is jegens Leatherman aansprakelijk voor de in dit verband gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, tenzij de derde in staat is deze kosten te vergoeden. 

§ 6         Prijzen en verzendkosten

6.1       Alle in de Webshop vermelde prijzen zijn inclusief de wettelijke belasting over de toegevoegde waarde. De vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten. De prijs inclusief btw en eventuele verzendkosten, die voor rekening van de Klant komen tenzij hij/zij gebruik maakt van zijn/haar herroepingsrecht, worden later in het besteloverzicht weergegeven voordat de bestelling wordt verzonden. De prijzen zijn vermeld in euro’s en gelden alleen voor kopers uit de Europese Unie.

6.2        De diensten worden geleverd per post. Indien de Klant een consument is, draagt Leatherman het risico van de verzending.

6.3       Eventuele kortingen of speciale aanbiedingen die voor de Klant beschikbaar zijn via zijn klantenaccount, worden automatisch weergegeven bij de aankoopprijs in het winkelmandje zodra de Klant inlogt met zijn klantenaccount.

6.4       In geval van herroeping draagt de Klant de rechtstreekse kosten van de terugzending.

§ 7         Aansprakelijkheid

7.1      Tenzij in deze AV uitdrukkelijk anders wordt vermeld, is de aansprakelijkheid van Leatherman in verband met producten die via de Webshop zijn aangeschaft strikt beperkt tot de aankoopprijs die voor dat product is betaald.

7.2         Leatherman is niet aansprakelijkheid voor de volgende verliezen, ongeacht hun oorzaak:

i. verlies van inkomsten of omzet;

ii. zakelijk verlies;

iii. verlies van winsten of contracten;

iv. verlies van verwachte besparingen;

v. verlies van gegevens; en

vi. verlies van managementtijd of kantooruren.

7.3  Onverminderd het bovenstaande, is Leatherman’s aansprakelijkheid niet uitgesloten of beperkt in de volgende gevallen:

i. in geval van overlijden of persoonlijk letsel;

ii. in geval van fraude of frauduleus bedrog; of

iii. in alle gevallen waarin het op grond van dwingend recht niet mogelijk is, of niet is toegestaan om de aansprakelijkheid van Leatherman uit te sluiten of te beperken (zoals in geval van opzet of grove schuld).

7.4  Vanwege het open karakter van deze Webshop en het risico op fouten in de opslag en overdracht van digitale informatie, geven we geen garantie voor de nauwkeurigheid en veiligheid van de informatie die is verzonden door of verkregen van deze Webshop, tenzij uitdrukkelijk anders wordt gesteld.

7.5  De bepalingen in dit artikel 7 laten uw wettelijke rechten als consument onverlet.

§ 8         Verrekening / recht van retentie

8.1       De Klant heeft enkel recht op verrekening indien de tegenvordering rechtsgeldig is vastgesteld of onbetwist is.

8.2       De Klant kan een retentierecht alleen uitoefenen indien de tegenvordering op dezelfde contractuele relatie berust. Bovendien kan het retentierecht alleen worden uitgeoefend indien het tegenvorderingen betreft die rechtsgeldig zijn vastgesteld of onbetwist zijn.

§ 9         Algemene bepalingen

9.1.      De onderhavige   AV (alle onderdelen) zijn volledig en definitief. Aanvullingen op of wijzigingen van deze AV dienen steeds schriftelijk te geschieden om dubbelzinnigheid of onenigheid tussen de partijen over de inhoud de van de overeenkomst te voorkomen.

9.2       Indien één of meer bepalingen van deze AV ongeldig zijn of worden, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

9.3       Op de overeenkomsten tussen de Klant en Leatherman is het Duitse recht van toepassing, waarbij de bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken (CISG, "Weens Koopverdrag") worden uitgesloten. Deze rechtskeuze doet geen afbreuk aan het toepasselijke dwingende consumentenrecht van de lidstaat van de consument.

9.4       Als de Klant geen consument is maar de overeenkomst sluit voor een gebruik dat als bedrijfs- of beroepsmatig kan worden beschouwd, is de bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit contractuele relaties tussen de Klant en Leatherman de bevoegde in de maatschappelijke zetel van Leatherman. 


Tweede deel - Uw rechten

§ 10       Garantie voor materiaaldefecten; garantie

10.1       Leatherman is aansprakelijk voor materiële gebreken in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen. Voor zover de in de Webshop gekochte en geleverde goederen gebreken vertonen, heeft de Klant in het kader van de wettelijke bepalingen het recht om alsnog nakoming te vorderen, de overeenkomst te ontbinden of de koopprijs te verminderen. De garantietermijn voor geleverde goederen ten opzichte van handelaars bedraagt 12 maanden.

10.2.     De verjaringstermijn voor aanspraak op garantie voor de geleverde goederen bedraagt twee jaar vanaf de ontvangst van de goederen. Aanspraken wegens gebreken die Leatherman bedrieglijk heeft verzwegen, verjaren binnen de normale verjaringstermijn.

10.3.      Een bijkomende garantie bestaat alleen voor de door Leatherman geleverde goederen indien dit uitdrukkelijk in de orderbevestiging van het desbetreffende artikel vermeld werd.

§11          Annuleringsvoorwaarden

11.1       De Klant heeft in zijn hoedanigheid als consument in geval van een overeenkomst op afstand recht op een herroepingsrecht overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Een handelaar beschikt niet over een dergelijk herroepingsrecht. In het navolgende wordt de consument als Klant door Leatherman geïnformeerd conform het wettelijke model. De uitzonderingen op het herroepingsrecht zijn opgenomen in paragraaf 11.2. In paragraaf 11.3 is een modelformulier voor herroeping opgenomen.

Herroepingsrecht

U hebt het recht uw overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn is veertien dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft of heeft ontvangen. Indien u in eenzelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, bedraagt de herroepingstermijn veertien dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste artikel in ontvangst heeft ontvangen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u Leatherman informeren, Leatherman Europe GmbH, Holterkamp 16, 40880 Ratingen, Tel: +49 2102 56507 0, e-mail: info-belgium@leatherman.com, door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een per post, fax of e-mail verzonden brief) over uw beslissing om de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat is echter niet verplicht.

Voor de naleving van de herroepingstermijn volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het einde van de herroepingstermijn verzendt.

Gevolgen van herroeping

Indien u de overeenkomst annuleert, moet Leatherman alle betalingen die zij van u heeft ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering heeft gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onverwijld en ten laatste binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw annulering van de overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling zal Leatherman hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt. Dit is niet het geval indien er uitdrukkelijk iets anders met u werd overeengekomen; in geen geval zal u voor deze terugbetaling aangerekend worden.

Leatherman kan weigeren u terug te betalen totdat Leatherman de goederen heeft teruggekregen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggezonden, naargelang welk tijdstip eerder valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons de herroeping van de overeenkomst heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is nageleefd wanneer u de goederen vóór het einde van de termijn van veertien dagen verzendt.

U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

U hoeft alleen te betalen voor het waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies het gevolg is van behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het testen van de kwaliteit, de kenmerken en de werking van de goederen.

11.2      Het herroepingsrecht is niet van toepassing op een koop op afstand betreffende de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument of die duidelijk voor een specifiek persoon bestemd zijn. Dit is met name het geval indien de Klant de goederen op maat laat maken (bijv. graveren).

11.3       Leatherman informeert als volgt over het modelformulier voor herroeping volgens de wettelijke regeling:

Modelformulier voor ontbinding of herroeping

Als u het contract wilt ontbinden / herroepen, gelieve dit formulier invullen en terugzenden.

 

An:

Leatherman Europe GmbH

Holterkamp 16

40880 Ratingen

 

Telefoon: +49 2102 56507 0

E-mail: info-belgium@leatherman.com

 

Ik/wij(*) herroep/herroepen(*) hierbij de door mij/ons(*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen: ____

 

Besteld op _________, ontvangen op ____

Naam van de consument(en): ____

Adres van de consument(en): ____

Handtekening van de consument(en), alleen in geval van kennisgeving op papier: ____

 

    ___________ Plaats, datum

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.


§ 12      Contractueel recht van retour

12.1      Naast de wettelijke rechten inzake gebreken en het wettelijke herroepingsrecht van 14 dagen ten opzichte van consumenten, verleent Leatherman de Klant een bijkomend recht van retour van 30 dagen vanaf de ontvangst van de goederen. Dit geldt niet voor goederen uit de finale uitverkoop, gepersonaliseerde goederen of textiel met gebruikssporen.

12.2       Om het recht van retour uit te oefenen, volstaat het een e-mail te sturen naar info-belgium@leatherman.com met vermelding van de klant- en het bestelnummer en vervolgens de goederen terug te sturen naar Leatherman Europe GmbH, Rücksendung, Holterkamp 16, 40880 Ratingen, Duitsland.

12.3       Leatherman zal de aankoopprijs onverwijld en uiterlijk binnen 14 kalenderdagen - te rekenen vanaf de dag waarop Leatherman de door de Klant geretourneerde goederen heeft ontvangen - aan de Klant terugbetalen. De terugbetaling van de aankoopprijs zal gebeuren via hetzelfde betaalmiddel waarmee de Klant het product aanvankelijk heeft gekocht.

§ 13         Alternatieve geschillenbeslechting

               De Europese Commissie heeft een internetplatform voor onlinegeschillenbeslechting opgericht. Het platform dient als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen over contractuele verplichtingen die voortvloeien uit onlineverkoopovereenkomsten. Meer informatie is beschikbaar op de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Leatherman is niet bereid of verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.