ZAWIADOMIENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

OSTATNIA AKTUALIZACJA: 30 kwietnia 2019 r.

Leatherman Europe GMBH (spółka zarejestrowana pod adresem Holterkamp 16 40880 Ratingen, Niemcy) jest administratorem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych za pośrednictwem strony internetowej Leatherman Europe. Firma Leatherman Europe („Leatherman”, „my”, „nasz” lub „nas”) rozumie, jak ważne dla użytkowników są sposoby wykorzystywania i udostępniania ich danych. Niniejsze zawiadomienie o ochronie prywatności („Zawiadomienie”) zawiera informacje o tym, w jaki sposób dane osobowe są gromadzone na stronie internetowej firmy Leatherman znajdującej się pod adresem http://www.leatherman.com/pl („strona internetowa”) oraz za jej pośrednictwem, a także o sposobach ich wykorzystywania oraz osobach, którym mogą być przez nas udostępniane. W niniejszym Zawiadomieniu opisano również (i) środki, jakie podejmujemy w celu zabezpieczenia gromadzonych przez nas danych osobowych oraz (ii) prawa użytkownika dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania przez nas danych osobowych użytkownika.

Aktualizacje niniejszego Zawiadomienia. Co pewien czas możemy aktualizować niniejsze Zawiadomienie w celu objaśnienia naszych praktyk lub powiadomienia o wprowadzanych w nich zmianach. W przypadku wprowadzenia zmian zmienimy opis „Ostatnia aktualizacja” na górze niniejszego Zawiadomienia. Wszelkie istotne zmiany w niniejszym Zawiadomieniu będą publikowane w Witrynie. Zachęcamy do regularnego zapoznawania się z najbardziej aktualną wersją Zawiadomienia.

Ogół odbiorców strony internetowej. Usługi oferowane przez firmę Leatherman nie są skierowane do osób poniżej szesnastego (16) roku życia. Firma Leatherman nie gromadzi w świadomy sposób danych osobowych (zgodnie z definicją poniżej) od osób poniżej szesnastego (16) roku życia. Osoby poniżej szesnastego (16) roku życia nie powinny przesyłać ani żadnych informacji ani publikować ich na stronie internetowej.

ZBIERANE PRZEZ NAS INFORMACJE

Gromadzimy dane osobowe od użytkowników, na przykład za pośrednictwem naszej strony internetowej, podczas tworzenia kont, zakupu produktów lub kontaktu z działem obsługi klienta. Użytkownik zrezygnować z podawania pewnych informacji, lecz w takim przypadku może nie mieć możliwości skorzystania z funkcji dostępnych na stronie internetowej firmy Leatherman. Dane osobowe, które gromadzimy na temat użytkownika, mogą obejmować:

 

 • Dane kontaktowe, które umożliwiają nam komunikację z użytkownikiem, takie jak imię i nazwisko, stanowisko, wiek, data urodzenia, tytuł, płeć, nazwa użytkownika, adres pocztowy, numery telefonów, adres e-mail lub inne adresy.
 • Informacje o relacjach, które pomagają nam w prowadzeniu relacji handlowych z użytkownikiem, takie jak rodzaje produktów i usług, które mogą go zainteresować, preferencje dotyczące kontaktu i produktów, języki, preferencje marketingowe, informacje demograficzne, zdjęcia oraz filmy, a także ankiety i kwestionariusze wypełnione w związku z produktami lub usługami firmy Leatherman.
 • Informacje o transakcjach, które dotyczą interakcji z nami, między innymi zakupów, zapytań, informacji o koncie, zamówień i umów, szczegółów dostawy, danych rozliczeniowych i finansowych oraz informacji o sposobie korzystania z naszych stron internetowych i interakcji z nimi.
 • Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności z przepisami, które pomagają nam chronić zarówno naszej interesy, jak i użytkownika, w tym informacje i dokumenty służące do weryfikacji tożsamości i zapobiegania oszustwom.
 • Informacje techniczne gromadzone przez naszą stronę internetową. Podczas odwiedzania naszej strony internetowej i korzystania z niej nasz serwer sieciowy generuje pliki dziennika, które zawierają adresy IP, typ przeglądarki lub systemu operacyjnego, datę i godzinę dostępu do strony internetowej oraz informacje o logowaniu. Nasza strona internetowa wykorzystuje również pliki cookie, które mogą gromadzić dodatkowe informacje o użytkowniku; więcej informacji można znaleźć na naszej stronie poświęconej plikom cookie.

 

Google Analytics
Nasza strona internetowa korzysta z usługi Google Analytics, która przesyła dane o ruchu na stronie do serwerów firmy Google w Stanach Zjednoczonych. Usługa Google Analytics nie identyfikuje użytkowników ani nie łączy adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez firmę Google. Korzystamy z raportów dostarczanych przez usługę Google Analytics, które pomagają nam analizować ruch na stronie internetowej oraz interpretować sposób korzystania z niej. Więcej o tym, jak firma Google wykorzystuje dane podczas korzystania z naszej strony internetowej przez użytkowników: https://policies.google.com/privacy/partners

Jak chronimy Twoje dane osobowe?
Stosujemy odpowiednie środki techniczne, fizyczne i organizacyjne, które zostały należycie zaprojektowane w celu ochrony danych osobowych przed zniszczeniem, utratą, modyfikacją oraz nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem w przypadkowy i lub niezgodny z prawem sposób. W szczególności dotyczy to danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem sieci, a także wszelkich innych niezgodnych z prawem form przetwarzania. Dostęp do danych osobowych jest ograniczony w odpowiedni sposób do upoważnionych odbiorców. Stosujemy kompleksowe środki bezpieczeństwa informacji proporcjonalnie do ryzyka związanego z przetwarzaniem danych. Dostosowujemy te zabezpieczenia na bieżąco, aby ograniczyć ryzyko operacyjne i zapewnić ochronę danych osobowych użytkowników, biorąc pod uwagę praktyki powszechnie stosowane w branży. Podczas przetwarzania niektórych danych osobowych stosujemy również rozszerzone środki bezpieczeństwa, takie jak szyfrowanie.

W jaki sposób możemy wykorzystywać gromadzone przez nas informacje
Wykorzystujemy dane osobowe użytkowników w celu dostarczania i ulepszania naszych produktów i usług. Obejmuje to następujące cele:

 • Realizacja zamówień produktów lub usług złożonych przez użytkownika oraz związane z tym działania, takie jak dostawa produktów i usług, obsługa klienta, zarządzanie kontem i rozliczeniami, wsparcie i szkolenia oraz inne usługi związane z zakupem.
 • Zarządzanie bieżącymi relacjami z użytkownikiem, w tym utrzymywanie kontaktów z nim, informowanie go o naszych produktach i usługach, ulepszanie naszych produktów i usług, informowanie go o specjalnych ofertach i promocjach oraz dostarczanie mu reklam w oparciu o zainteresowania.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa i użyteczności naszych stron internetowych, sieci i systemów oraz lokali, również w celu zapobiegania oszustwom.
 • Zarządzanie codziennymi potrzebami biznesowymi, takimi jak przetwarzanie płatności i zarządzanie kontami finansowymi, rozwój produktów, zarządzanie umowami, administrowanie stroną internetową, realizacja zamówień, ład korporacyjny, audyty, sprawozdawczość i przestrzeganie zasad wewnętrznych.
 • Przestrzeganie zobowiązań prawnych, np. ochrona przed wszelkimi zakazanymi lub nielegalnymi działaniami, przestrzeganie obowiązującego prawa, a także ustanawianie, egzekwowanie i obrona roszczeń prawnych.

Te operacje przetwarzania danych opierają się na następujących podstawach prawnych, zależnie od przypadku, określonych w ogólnym rozporządzeniu UE o ochronie danych („RODO”): (i) konieczność zawarcia lub wykonania umowy z użytkownikiem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), (ii) nasze zobowiązania prawne (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), (iii) nasze uzasadnione interesy biznesowe (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) oraz (iv) w szczególnych okolicznościach zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

 

Jak chronimy Twoje dane osobowe?
Stosujemy odpowiednie środki techniczne, fizyczne i organizacyjne, które zostały należycie zaprojektowane w celu ochrony danych osobowych przed zniszczeniem, utratą, modyfikacją oraz nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem w przypadkowy i lub niezgodny z prawem sposób. W szczególności dotyczy to danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem sieci, a także wszelkich innych niezgodnych z prawem form przetwarzania. Dostęp do danych osobowych jest ograniczony w odpowiedni sposób do upoważnionych odbiorców. Stosujemy kompleksowe środki bezpieczeństwa informacji proporcjonalnie do ryzyka związanego z przetwarzaniem danych. Dostosowujemy te zabezpieczenia na bieżąco, aby ograniczyć ryzyko operacyjne i zapewnić ochronę danych osobowych użytkowników, biorąc pod uwagę praktyki powszechnie stosowane w branży. Podczas przetwarzania niektórych danych osobowych stosujemy również rozszerzone środki bezpieczeństwa, takie jak szyfrowanie.

Komu ujawniamy dane osobowe użytkowników?
Udostępniamy dane osobowe użytkowników w celu dostarczania i ulepszania naszych produktów i usług następującym osobom:

 • Firmom zewnętrznym w celu świadczenia usług i pełnienia funkcji w naszym imieniu. Możemy udostępniać dane osobowe użytkowników, jeśli jest to konieczne do świadczenia tych usług i pełnienia tych funkcji. Każdy dostęp do tych danych osobowych będzie ograniczał się do celów, do których informacje te zostały przekazane.
 • Władze i agencje publiczne lub sądowe w przypadkach wymaganych przez prawo. Możemy również ujawniać informacje firmom zewnętrznym, w tym radcom prawnym, jeśli jest to konieczne do ustanowienia, egzekwowania lub obrony roszczeń prawnych bądź w celu wykonywania naszych praw, ochrony naszej własności lub praw, mienia bądź bezpieczeństwa innych osób, a także w celu wspierania funkcji audytu, zgodności z przepisami i ładu korporacyjnego.
 • Firmy zewnętrzne uczestniczące w transferach biznesowych. Możemy ujawnić dane osobowe użytkownika osobom pozyskującym całość lub część kapitału bądź aktywów firmy Leatherman lub jej działalności biznesowej w przypadku sprzedaży, fuzji, likwidacji, rozwiązania, zbycia lub przeniesienia istotnych aktywów firmy Leatherman czy też jakiejkolwiek działalności biznesowej, która do niej należy. Możemy również przekazywać i udostępniać takie informacje naszym podmiotom stowarzyszonym w ramach grupy w sposób zgodny z prawem.

 

Czy dane osobowe są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?
Możemy przekazywać Twoje dane osobowe poza EOG do krajów, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych. W przypadku przekazywania danych w ten sposób za każdym razem zapewnimy odpowiednie zabezpieczenia w zakresie ochrony danych, takie jak standardowe klauzule umowne, lub też uzyskujemy zgodę użytkownika na takie przekazanie danych. Aby uzyskać kopię odpowiedniego mechanizmu przekazywania danych lub dodatkowe informacje na temat sposobu przekazywania danych, skontaktuj się z nami, korzystając z poniższych danych kontaktowych.

Jakie są prawa i możliwości użytkowników w odniesieniu do ich danych osobowych?
Użytkownik ma prawo:

 • Zażądać dostępu do swoich danych osobowych.
 • Zażądać skorygowania lub usunięcia danych, przekazania ich innej osobie lub ograniczenia ich przetwarzania.
 • Wycofać zgodę na przetwarzanie przez nas danych osobowych.
 • Wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych osobowych w jakimkolwiek celu, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego.

W celu skorzystania z któregokolwiek z tych praw należy wypełnić Formularz wniosku o skorzystanie z praw. Przed rozpatrzeniem żądania możemy poprosić o podanie informacji w celu weryfikacji tożsamości użytkownika. W pewnych sytuacjach i zgodnie z obowiązującym prawem możemy nie mieć możliwości ani obowiązku zrealizowania części lub całości wniosku użytkownika. Mamy prawo odmówić realizacji żądań, które są w sposób oczywisty nieuzasadnione lub nadmierne, na przykład z powodu ich powtarzalności i/lub pobierać opłatę pieniężną za ich realizację. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych użytkownik ma prawo złożyć skargę do odpowiedniego organu ds. ochrony danych.

 

Rezygnacja z marketingu bezpośredniego
Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania od nas marketingowych wiadomości e-mail, klikając link anulowania subskrypcji w naszych marketingowych wiadomościach e-mail, dostosowując swoje preferencje dotyczące wiadomości e-mail za pośrednictwem hiperłącza znajdującego się na stronie „Moje konto” w Witrynie lub kontaktując się z nami w sposób określony w sekcji „Jak się z nami skontaktować” poniżej. Użytkownik może nadal otrzymywać od nas informacje administracyjne związane z usługami, ponieważ nie można zrezygnować z otrzymywania takich informacji.

Linki
Niniejsza strona Internetowa może zawierać linki do stron internetowych, które nie są obsługiwane przez firmę Leatherman. Po opuszczeniu strony internetowej sugerujemy zapoznanie się z polityką prywatności obowiązującą na stronach internetowych firm zewnętrznych, między innymi w zakresie sposobu postępowania z danymi osobowymi zebranymi od użytkownika. Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość stron internetowych, które nie są powiązane z firmą Leatherman, za sposób korzystania z tych stron ani za praktyki dotyczące prywatności stosowane na tych stronach.

Jak długo przechowujemy dane osobowe użytkownika?
Dane osobowe użytkownika przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne do celów opisanych w niniejszym Zawiadomieniu o ochronie prywatności lub jak jest to dozwolone na mocy obowiązującego prawa. Ponadto przechowujemy dane osobowe użytkownika zgodnie z obowiązującymi zasadami przechowywania danych lub w inny sposób, o którym użytkownik został poinformowany (na przykład możemy przechowywać historię transakcji, aby umożliwić przeglądanie zakupów dokonanych w przeszłości).

Aktualizacje niniejszego Zawiadomienia o ochronie prywatności
Niniejsze Zawiadomienie o ochronie prywatności może być co pewien czas aktualizowane bez uprzedniego powiadomienia w celu uwzględnienia zmian w naszych praktykach dotyczących postępowania z danymi osobowymi. Na naszej stronie internetowej zamieścimy wyraźne powiadomienie o wszelkich istotnych zmianach wprowadzonych w naszym Zawiadomieniu o ochronie prywatności. Użytkownik powinien również co pewien czas sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że wszelkie zmiany są dla niego akceptowalne.

Jak się z nami skontaktować
W razie nierozwiązanych wątpliwości dotyczących prywatności lub wykorzystania danych, które nie zostały przez nas należycie rozwiązane, jak również pytań lub uwag dotyczących niniejszego Zawiadomienia czy też potrzeby zaktualizowania posiadanych przez nas informacji o Twoich preferencjach, skontaktuj się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres info-poland@leatherman.com

Można do nas napisać na adres:
Leatherman Europe GmbH
Holterkamp 16
40880 Ratingen, Niemcy
info-poland@leatherman.com