OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LEATHERMAN EUROPE GMBH

- Stan: kwiecień, 2021 -


w ramach umów kupna w sklepie internetowym dostępnym na stronie https://www.leatherman.com/pl_PL/home (zwanej dalej "Sklepem internetowym") między Leatherman Europe GmbH, Holterkamp 16, 40880 Ratingen, Tel.: +49 2102 56507 0, E-Mail: info-poland@leatherman.com, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego w Düsseldorfie pod numerem rejestracyjnym HRB 84319, reprezentowaną przez Dyrektorów Zarządzających Kevina Hamila i Krisa Hampera, NIP: DE 321003946 (zwanej dalej "Leatherman"). a Tobą, w miarę jak stajesz się naszym klientem (zwanej dalej "Klientem"). Stajesz się naszym klientem po zawarciu umowy zgodnie z opisanym procesem zamówienia.

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) są podzielone na dwie sekcje. W pierwszej sekcji znajdziesz informacje na temat sposobu dokonywania zakupów w naszym sklepie internetowym i warunków, które mają zastosowanie. W drugiej sekcji opisujemy Twoje prawa w związku z umowami kupna. W szczególności informujemy Cię o istnieniu i wygaśnięciu prawa do odstąpienia od umowy. Prosimy uważnie przeczytać te warunki.

SEKCJA PIERWSZA - INFORMACJE OGÓLNE I REGULACJE

1.   Zakres

1.1   Niniejsze OWS stosują się wyłącznie do zakupów dokonywanych w sklepie internetowym między Klientem a Leathermanem, chyba że strony wyraźnie uzgodniły inaczej w indywidualnych przypadkach. Stosują się one w wersji obowiązującej w chwili zawarcia umowy (§ 3). Warunki te można uzyskać i wydrukować w każdym czasie pod adresem https://www.leatherman.com/pl_PL/terms-of-sale.html. Odmiennie postanowienia Klienta nie będą miały zastosowania bez wyraźnej wcześniejszej pisemnej zgody.

UWAGA : Niniejsza witryna internetowa oferuje sprzedaż wyłącznie klientom indywidualnym. Obecnie nie jesteśmy w stanie oferować sprzedaży dla firm na tej stronie i nie możemy wystawiać faktur zawierających numer VAT. W przypadku zamówień B2B prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem : https://www.leatherman.com/pl_PL/stores.html

1.2    Towary oferowane w sklepie internetowym są skierowane wyłącznie do Klientów, którzy ukończyli 18 lat i mają miejsce zamieszkania w Unii Europejskiej.

2.    Proces zamówienia

2.1    Dodając produkty do koszyka zakupowego, Klient może wybrać te pozycje z oferty Leatherman, które chce zakupić. W koszyku zakupowym Klient otrzymuje przegląd wybranych przedmiotów, ich ilości, cenę zakupu, koszty wysyłki, opcje płatności i przybliżony czas dostawy.

2.2    W celu rozpoczęcia procesu zamawiania, Klient klikając przycisk „Zamówienie” . W następnym kroku podawane są dane do wysyłki i rozliczenia Klienta oraz dane kontaktowe. Jeśli Klient ma konto klienta, te dane są generowane na podstawie przechowywanych danych. Klient ma możliwość zmiany tych danych do momentu zakończenia zamówienia.

2.3    Potwierdzając przycisk „Do płatności” otwiera się okno, w którym można wybrać opcje płatności i wprowadzić odpowiednie dane. Klient kończy przygotowanie zamówienia, klikając „Kontynuuj do przeglądu”. Tam Klient otrzymuje przegląd podstawowych szczegółów przedmiotu, w tym wszelkie poniesione koszty. Klient może zmienić te informacje do momentu zakończenia zamówienia.

3.    Zawarcie umowy

3.1    Umowy kupna dotyczące produktów oferowanych w sklepie internetowym zawierane są poprzez ofertę i akceptację, przy czym językiem odpowiednim dla zawarcia umowy jest polski.

3.2    Prezentacja i reklama produktów w sklepie internetowym nie stanowi wiążącej oferty zawarcia umowy kupna, ale zachęca Klienta do złożenia oferty zakupu. Klikając przycisk „Złóż zamówienie” w ostatnim kroku procesu zamawiania, Klient składa wiążącą ofertę zakupu wyświetlonych w przeglądzie zamówienia towarów. Następnie Klient otrzymuje potwierdzenie zamówienia, które jedynie dokumentuje otrzymanie przez Leatherman zamówienia Klienta, ale nie stanowi akceptacji oferty.

3.3    Leatherman ma prawo zaakceptować tę ofertę lub odmówić jej. Prezentacja towarów w sklepie internetowym nie stanowi wiążącej oferty w tym zakresie. W szczególności Leatherman z reguły odrzuca zamówienia z krajów spoza UE za pośrednictwem sklepu internetowego. Nawet jeśli cena zakupu nie jest poprawnie wyświetlana, Leatherman może odrzucić ofertę. Jeśli Leatherman odrzuci ofertę zakupu, natychmiast powiadomi o tym Klienta. Automatyczne potwierdzenie otrzymania drogą mailową nie stanowi akceptacji, ale jedynie potwierdza otrzymanie zamówienia Klienta. Akceptacja następuje poprzez jasne oświadczenie akceptacji drogą mailową (tzw. potwierdzenie zamówienia).

3.4    W tym e-mailu lub w osobnym e-mailu, ale nie później niż w chwili dostawy towarów, tekst umowy (składający się z zamówienia, OWS i potwierdzenia zamówienia) zostanie wysłany do Klienta przez Leatherman na trwały nośnik (e-mail lub wydruk papieru). Tekst umowy będzie przechowywany zgodnie z przepisami o ochronie danych.

4.    Warunki płatności; Zwłoka

4.1    Leatherman zastrzega sobie prawo do oferowania tylko wybranych metod płatności. Opcje płatności są wyświetlane podczas procesu zamawiania.

4.1.1    W przypadku płatności kartą kredytową/kartą płatniczą, cena zakupu jest płatna natychmiast po zawarciu umowy. Leatherman pobierze kwotę zakupu z konta Klienta w ramach zamówienia. Jeśli na koncie Klienta nie ma wystarczających środków, zamówienie Klienta zostanie anulowane. Następnie Leatherman poinformuje Klienta o anulowaniu. W przypadku płatności przelewem bankowym, Klient ponosi wszelkie koszty związane z odwróceniem transakcji płatniczej z powodu niewystarczających środków na koncie lub z powodu nieprawidłowych danych bankowych podanych przez Klienta.

4.1.2    Jeśli Klient korzysta z Klarna Pay Later, jego płatność będzie przetwarzana przez Klarnę. Jeśli ich wniosek o Pay Later zostanie zaakceptowany, Klarna wyśle e-mail z instrukcjami dotyczącymi płatności, gdy zamówienie Klienta zostanie wysłane. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.klarna.com. Jeśli nie określono inaczej w wiadomości e-mail, cena zakupu jest płatna po otrzymaniu tej wiadomości e-mail.

4.2    Jeśli Klient nie płaci lub nie płaci w pełnej wysokości mimo terminu płatności, znajduje się w zwłoce. Wówczas Leatherman może żądać odsetek za zwłokę w wysokości 5 punktów procentowych powyżej podstawowej stopy procentowej. Obowiązek Klienta do zapłaty odsetek za zwłokę nie wyklucza naszego prawa do dochodzenia dalszych szkód wynikających z zwłoki.

5.    Dostawa; dostępność towarów; zastrzeżenie własności

5.1    Czasy dostawy podane przez Leatherman w chwili zamawiania są obliczane od momentu naszego potwierdzenia zamówienia, pod warunkiem wcześniejszej zapłaty ceny zakupu (za wyjątkiem Klarna Pay Later).

5.2    Jeśli w momencie zamówienia Klienta nie ma dostępnych egzemplarzy wybranego przez Klienta produktu, Leatherman niezwłocznie informuje o tym Klienta w potwierdzeniu zamówienia. Jeśli produkt jest trwale niedostępny, Leatherman powstrzymuje się od wydania oświadczenia akceptacji. W tym przypadku umowa nie zostanie zawarta.

5.3    Jeśli produkt wskazany przez Klienta w zamówieniu jest tymczasowo niedostępny, Leatherman również niezwłocznie informuje o tym Klienta w potwierdzeniu zamówienia.

5.4    Obowiązują następujące ograniczenia dostawy: Leatherman dostarcza tylko do klientów, którzy mają swoje miejsce zamieszkania (adres rozliczeniowy) w UE i mogą podać tam adres dostawy.

5.5    Towary pozostają własnością Leathermana do momentu pełnej zapłaty ceny zakupu (wyjątek w przypadku Klarna Pay Later).

6.    Ceny i koszty wysyłki

6.1    Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym zawierają ustawowy podatek od wartości dodanej. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki. Cena zawierająca VAT i wszelkie poniesione koszty wysyłki, które są ponoszone przez klienta, chyba że skorzysta z prawa odstąpienia od umowy, zostanie wyświetlona później w masce zamówienia przed wysłaniem zamówienia. Ceny są podane w złotówkach i dotyczą tylko nabywców z Unii Europejskiej.

6.2    Usługi będą dostarczane kurierem. Jeśli Klient jest konsumentem, Leatherman ponosi ryzyko dostawy.

6.3    Wszelkie rabaty lub specjalne oferty dostępne dla klienta za pośrednictwem jego konta klienta zostaną automatycznie wyświetlone w koszyku zakupowym wraz z ceną zakupu po zalogowaniu się na konto klienta.

6.4    W przypadku odstąpienia od umowy klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

7.    Odpowiedzialność

7.1    Roszczenia klienta o odszkodowanie są wyłączone. Wyłączone z tego są roszczenia o odszkodowanie Klienta wynikające z uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia lub naruszenia istotnych postanowień umownych, których należy ogólnie spodziewać się, że będą one należycie wykonywane (postanowienia kardynalne), a także odpowiedzialność za inne szkody wynikające z umyślnego lub rażąco nieumyślnego naruszenia obowiązku przez Leathermana lub przedstawicieli prawnych Leathermana lub pełnomocników.

7.2    W przypadku naruszenia istotnych postanowień umownych, Leatherman ponosi odpowiedzialność tylko za przewidywalne szkody typowe dla umowy, jeśli takie szkody zostały spowodowane zwykłym niedbalstwem, chyba że roszczenia Klienta o odszkodowanie wynikają z uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia. Istotne postanowienia umowne to te, których wykonanie jest konieczne do osiągnięcia celu umowy.

7.3    Ograniczenia odpowiedzialności wynikające z punktów 7.1 i 7.2 stosują się również na korzyść przedstawicieli prawnych Leathermana i pełnomocników, jeśli roszczenia są zgłaszane bezpośrednio przeciwko nim.

7.4    Ograniczenia odpowiedzialności wynikające z punktów 7.1 i 7.2 nie mają zastosowania, jeśli Leatherman zataił wadę lub udzielił gwarancji jakości towaru. To samo dotyczy przypadku, gdy Leatherman i Klient osiągnęli porozumienie co do jakości towaru. Postanowienia Ustawy o Odpowiedzialności za Produkty nie są dotknięte.

8.    Rozliczenie / prawo do zatrzymania

8.1    Klient ma prawo do potrącenia tylko wtedy, gdy przeciwna roszczenie zostało prawomocnie ustalone lub nie jest kwestionowane.

8.2    Klient może wykorzystać prawo zatrzymania tylko wtedy, gdy przeciwna roszczenie wynika z tego samego stosunku umownego. Ponadto prawo zatrzymania może być zgłoszone tylko w przypadku roszczeń, które zostały prawomocnie ustalone lub nie są kwestionowane.

9.    Postanowienia ogólne

9.1    Warunki i postanowienia (wszystkie sekcje) określone w niniejszym dokumencie są kompleksowe i ostateczne. Uzupełnienia lub zmiany tych warunków i postanowień powinny być dokonywane na piśmie w celu uniknięcia niejednoznaczności lub sporów między stronami co do treści w każdym przypadku zawartej umowy.

9.2    Jeśli jedno lub kilka postanowień niniejszych OWS jest bądź stanie się nieważnych, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych postanowień.

9.3    Umowy między Klientem a Leathermanem podlegają prawu niemieckiemu, z wyłączeniem postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów (CISG, "Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Umów Sprzedaży"). Klienci niebędący rezydentami Niemiec są również objęci obowiązującymi przepisami prawa kraju, w którym mają swoje miejsce zamieszkania. Strony mają możliwość poddania się sądom miejsca zamieszkania klienta w celu rozstrzygnięcia sporów i zrzekają się innej jurysdykcji. Wybór prawa nie wpływa na obowiązujące przymusowe prawo konsumenckie państwa członkowskiego konsumenta.

9.4    Jeśli Klientem jest przedsiębiorca, osoba prawna lub fundusz specjalny prawa publicznego, miejscem jurysdykcji we wszelkich sporach wynikających z relacji umownych między Klientem a Leathermanem będzie siedziba Leathermana.

SEKCJA DRUGA - TWOJE PRAWA

10.1    Leatherman ponosi odpowiedzialność za wady materiałowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, w szczególności §§ 434 i nast. BGB. W przypadku gdy zakupione i dostarczone towary w sklepie internetowym są wadliwe, Klient ma prawo w ramach obowiązujących przepisów żądać naprawy, odstąpić od umowy lub obniżyć cenę zakupu.

10.2    Okres przedawnienia roszczeń gwarancyjnych dla dostarczonych towarów wynosi dwa lata od otrzymania towarów. Roszczenia o wady, których Leatherman celowo zataił, ulegają przedawnieniu w ramach zwykłego okresu przedawnienia.

10.3    Dodatkowa gwarancja istnieje wyłącznie dla towarów dostarczonych przez Leatherman, jeśli została ona wyraźnie udzielona w potwierdzeniu zamówienia dla danego przedmiotu.

11.    Polityka anulowania

11.1    Jako konsument, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami ustawowymi w przypadku umowy sprzedaży na odległość. W dalszej części Leatherman informuje Klienta zgodnie z ustawowym modelem. Wyjątki od prawa odstąpienia są określone w paragrafie 11.2.   Paragraf 11.3 zawiera formularz odstąpienia od umowy w formie modelowej.

Prawo odstąpienia

Masz prawo odstąpić od umowy w ciągu czternastu dni bez podawania przyczyny. Okres odstąpienia wynosi czternaście dni od dnia, w którym Ty lub osoba trzecia, inna niż przewoźnik, przejął(a) posiadanie towarów. Aby skorzystać z prawa odstąpienia, musisz poinformować Leatherman, Leatherman Europe GmbH, Holterkamp 16, 40880 Ratingen, Tel.: +49 2102 56507 0, e-mail: info-poland@leatherman.com, za pomocą jasnego oświadczenia (np. listu wysłanego pocztą, faksem lub e-mailem) o swojej decyzji o odstąpieniu od tej umowy. Możesz skorzystać z załączonego formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin odstąpienia, wystarczy, że wyślesz informację o wykonaniu prawa odstąpienia przed upływem terminu odstąpienia.

Konsekwencje odstąpienia

Jeśli odstąpisz od tej umowy, Leatherman musi zwrócić Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że wybrałeś inny sposób dostawy niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), bez zbędnej zwłoki i w każdym przypadku nie później niż czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy informację o odstąpieniu od tej umowy. Do zwrotu użyjemy takich samych środków płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzisz się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Leatherman może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towarów z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Ciebie dowodu odesłania towarów, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Musisz odesłać lub przekazać nam towary natychmiast, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż czternastu dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od tej umowy. Termin jest zachowany, jeśli odeślesz towary przed upływem terminu czternastu dni.

Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

Jesteś odpowiedzialny tylko za zmniejszenie wartości towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.

11.2    Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy umów na odległość dotyczących towarów niestandardowych oraz towarów, dla których decydującą rolę odgrywa indywidualny wybór lub określenie przez konsumenta, lub które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy klient spersonalizował towary (np. grawerowane).

 

11.3    Leatherman informuje o formularzu odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami prawnymi w następujący sposób:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Jeśli chcesz odstąpić od umowy, wypełnij i odeślij ten formularz.

 

Do:

Leatherman Europe GmbH

Holterkamp 16

40880 Ratingen

 

Telefon: +49 2102 56507 0

E-mail: info-poland@leatherman.com

 

Ja () niniejszym odwołuję () umowę zawartą przeze mnie (*) na zakup następujących towarów: ____

 

Zamówione dnia ____, otrzymane dnia ____

Imię i nazwisko konsumenta: ____

Adres konsumenta: ____

Podpis konsumenta (tylko w przypadku powiadomienia w formie papierowej): ____

 

   ___________ Miejsce, data

12.    Prawo odstąpienia z umowy

12.1    Oprócz praw przysługujących na podstawie przepisów dotyczących wad i przysługującego konsumentowi 14-dniowego prawa odstąpienia, Leatherman przyznaje Klientowi dodatkowe prawo do zwrotu towarów w ciągu 30 dni od otrzymania towarów. Nie dotyczy to towarów ze wyprzedaży końcowej, spersonalizowanych towarów ani tekstyliów z widocznymi śladami użytkowania.

12.2    Aby skorzystać z prawa do zwrotu, wystarczy wysłać e-mail na adres info-poland@leatherman.com podając numer klienta i numer zamówienia, a następnie odesłać towary do Leatherman Europe GmbH, Rücksendung, Holterkamp 16, 40880 Ratingen, Niemcy.

12.3    Leatherman zwróci Klientowi cenę zakupu bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych - licząc od dnia, w którym Leatherman otrzymał zwrócone przez Klienta towary. Zwrot ceny zakupu będzie dokonany za pomocą tego samego środka płatności, którego Klient wcześniej użył do zakupu Produktu.

Alternatywne rozstrzyganie sporów

Komisja Europejska utworzyła platformę internetową do rozstrzygania sporów online. Platforma ta służy jako punkt kontaktowy do pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z umów sprzedaży online. Więcej informacji znajduje się pod następującym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Leatherman nie jest ani nie jest zobowiązana do uczestnictwa w postępowaniu rozstrzygania sporów przed organem arbitrażowym konsumenckim.