Leatherman Tool Group, Inc.

Warunki korzystania z witryny

Niniejsza witryna internetowa, www.leatherman.com wraz z jej aplikacjami i narzędziami („Witryna”) jest własnością firmy Leatherman Tool Group, Inc. („Leatherman”). Korzystanie z niniejszej Witryny podlega następującym warunkom oraz wszelkim obowiązującym przepisom prawa. Uzyskując dostęp do niniejszej Witryny, przeglądając ją i korzystając z niej, użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje niniejsze warunki („Regulamin”) i oświadcza, że posiada zdolność prawną do zawarcia umowy określonej w niniejszym Regulaminie. Witryna jest uważana za witrynę przeznaczoną dla szerokiego grona odbiorców i nie jest przeznaczona do użytku przez dzieci. Firma Leatherman nie sprzedaje produktów przeznaczonych do zakupu przez dzieci. Jeśli użytkownik nie ukończył osiemnastego (18.) roku życia, może korzystać z Witryny wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego. Jeśli użytkownik nie zgadza się z którymkolwiek z warunków Regulaminu, nie powinien korzystać z niniejszej Witryny. Za każdym razem, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do Witryny i/lub korzysta z niej, wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz wszelkich dodatkowych warunków, które będą miały zastosowanie do danego użytkownika.

WYRAŻAJĄC ZGODĘ NA NINIEJSZY REGULAMIN PODCZAS ZAKŁADANIA KONTA LUB DOKONYWANIA ZAKUPU W WITRYNIE, UŻYTKOWNIK OŚWIADCZA, ŻE ZAPOZNAŁ SIĘ Z NIM I ZGADZA SIĘ GO PRZESTRZEGAĆ.

Ostatnia aktualizacja niniejszego Regulaminu: 3 września 2014 r.

Prawo do korzystania z Witryny

Witryna jest prowadzona z różnych miejsc w Stanach Zjednoczonych i poza ich terytorium oraz może być dostępna na całym świecie. Jednak tylko użytkownicy w Stanach Zjednoczonych, którzy ukończyli osiemnaście (18) lat lub są pełnoletni w miejscu zamieszkania, mogą kupować produkty za pośrednictwem Witryny. Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do Witryny lub korzysta z niej spoza Stanów Zjednoczonych, robi to na własne ryzyko i ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie praw i przepisów obowiązujących na terytorium, na którym uzyskuje dostęp do Witryny lub korzysta z niej.

Tworzenie i korzystanie z konta na Witrynie

Użytkownik nie ma obowiązku zakładania konta w celu dokonywania zakupów za pośrednictwem Witryny. Aby jednak założyć konto na Witrynie (jeśli taka funkcjonalność jest dostępna), należy odwiedzić stronę „Utwórz konto” na Witrynie i wprowadzić wymagane informacje, w tym między innymi imię i nazwisko, nazwę firmy (jeśli dotyczy), adres e-mail i inne dane kontaktowe, a także ważny adres i informacje powiązane. Na adres e-mail podany podczas rejestracji zostanie wysłane potwierdzenie informacji o zalogowaniu.

Użytkownik oświadcza i zapewnia, że jest upoważniony do podawania wszystkich informacji podawanych podczas rejestracji konta na Witrynie. Ponadto użytkownik musi podać dokładne i zgodne z prawdą informacje o sobie i swojej firmie (jeśli dotyczy) oraz aktualizować te informacje co pewien czas, w miarę potrzeby, aby były one aktualne i dokładne. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania wykonywane w ramach swojego konta na Witrynie oraz zachowanie poufności swojego hasła i innych informacji dotyczących konta na Witrynie. Jeśli użytkownik podejrzewa, że ktoś ma dostęp do jego konta na Witrynie lub korzysta z niego bez jego zgody, lub jeśli chce zmienić hasło bądź informacje o koncie, powinien zalogować się na swoje konto i przejść do strony „Moje konto”.

Materiały zamieszczone na Witrynie

Witryna oraz wszystkie materiały i informacje na niej zamieszczone, w tym między innymi, zdjęcia, tekst, grafika, logo, ikony, treści, nagrania dźwiękowe, samouczki, klipy audiowizualne i projekty (określane łącznie jako „Materiały”) są chronione prawami autorskimi, patentami, tajemnicami handlowymi lub innymi prawami własności i nie mogą być kopiowane, powielane, ponownie publikowane, pobierane, przesyłane, zamieszczane, wyświetlane, wykonywane, umieszczane w ramkach, przesyłane, dystrybuowane, modyfikowane lub wykorzystywane, w całości lub w części, zarówno w formie tekstowej, graficznej, dźwiękowej, wideo, wykonywalnej, jak i innej bez wyraźnej pisemnej zgody firmy Leatherman, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszym Regulaminie. Dostęp do tej Witryny w jakikolwiek inny sposób oraz jakiekolwiek inne wykorzystanie, powielanie lub przekazywanie informacji bądź danych uzyskanych za pośrednictwem tej Witryny bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Leatherman jest surowo zabronione.

Użytkownik musi upewnić się, że dostęp do niniejszej Witryny i Materiałów dostępnych na niej lub za jej pośrednictwem jest legalny w każdej jurysdykcji, w której lub za pośrednictwem której uzyskuje dostęp, przegląda lub w inny sposób korzysta z niniejszej Witryny lub takowych Materiałów.

Likwidacja lub zawieszenie konta w Witrynie

Użytkownik zgadza się, że firma Leatherman, według własnego uznania, może w dowolnym momencie i z dowolnej przyczyny lub bez jakiegokolwiek powodu zlikwidować, zawiesić lub uniemożliwić korzystanie przez niego ze Witryny i Materiałów, jeśli (i) firma Leatherman uzna, że naruszył niniejszy Regulamin lub postąpił niezgodnie z nim, (ii) w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem lub (iii) w innych okolicznościach, które firma Leatherman uzna za stosowne, nawet jeśli inne osoby nadal posiadają dostęp do Witryny oraz mogą z niej korzystać. W przypadku takiego zawieszenia lub likwidacji użytkownik musi natychmiast (a) zaprzestać korzystania z Witryny oraz (b) zniszczyć wszelkie kopie, które zostały wykonane z jakiejkolwiek części Materiałów. Ponadto użytkownik zgadza się, że firma Leatherman nie ponosi odpowiedzialności wobec niego ani żadnej osoby trzeciej za likwidację lub zawieszenie jego dostępu do Witryny. Jeśli firma Leatherman zlikwiduje, zawiesi lub wyłączy konto użytkownika na Witrynie, pozostanie on zobowiązany do zapłacenia firmie Leatherman za wszystkie niezapłacone zakupy dokonane przed zakończeniem lub zawieszeniem jego konta w Witrynie.

Zakup produktów przy użyciu konta

Jeśli użytkownik zarejestrował się na Witrynie, może zamawiać produkty po zalogowaniu się na swoje konto na Witrynie. Po umieszczeniu produktu w koszyku na Witrynie użytkownik zostanie poproszony o podanie danych logowania do konta na Witrynie. Następnie powinien postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby kupić produkt lub sfinalizować transakcję. Po zakończeniu procesu realizacji zamówienia online użytkownik zostanie obciążony za zakup przy użyciu informacji rozliczeniowych podanych na koncie na Witrynie. Następnie użytkownik otrzyma potwierdzenie złożenia zamówienia i/lub potwierdzenie odbioru pocztą elektroniczną na adres e-mail powiązany z jego kontem na Witrynie.

Zakup produktów bez użycia konta

Jeśli użytkownik nie posiada konta na Witrynie, może kupować produkty jako gość bez logowania się, podając informacje rozliczeniowe, dane do wysyłki i inne informacje wymagane przez firmę Leatherman w momencie zakupu. Za każdym razem, gdy użytkownik dokonuje zakupu w ten sposób, musi podać dokładne informacje kontaktowe, aby w razie potrzeby można było się z nim skontaktować w sprawie zakupu, a także musi wyrazić zgodę na niniejszy Regulamin oraz wszelkie inne obowiązujące warunki zakupu określone w procesie realizacji zamówienia.

Warunki zakupów

Użytkownik oświadcza i zapewnia że ma ukończone co najmniej osiemnaście (18) lat, jeśli składa zamówienie na zakup produktów; (ii) potwierdzenie zamówienia przez firmę Leatherman nie jest równoznaczne z jego przyjęciem, a firma Leatherman może w dowolnym momencie odrzucić lub anulować zamówienie; (iii) użytkownik musi posiadać istniejące konto w firmie Leatherman lub podać ważne i autoryzowane informacje dotyczące płatności oraz wyrazić zgodę na obciążenie wybranej metody płatności przez firmę Leatherman w momencie dokonywania transakcji; (iv) użytkownik pokryje wszystkie opłaty i straty poniesione w związku z zakupem produktów, w tym opłaty za wysyłkę; (v) użytkownik zapłaci wszystkie podatki; (vi) jeśli firma Leatherman nie otrzyma płatności od wystawcy karty płatniczej użytkownika, użytkownik zapłaci wszystkie należne kwoty na żądanie; (vii) zakup nie jest przeznaczony do eksportu poza granice USA.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że żaden pracownik, agent, sprzedawca ani dostawca usług nie jest upoważniony do składania jakichkolwiek obietnic, oświadczeń ani gwarancji w odniesieniu do niniejszego Regulaminu lub produktów, ani też do wprowadzania zmian, modyfikacji lub uchylania któregokolwiek warunku niniejszego Regulaminu.

Metody płatności

Przy zakupie produktów za pośrednictwem Witryny użytkownik może korzystać z metod płatności, które zostały określone na Witrynie po przejściu do kasy. Wszystkie płatności przyjmowane są wyłącznie w dolarach amerykańskich. W przypadku korzystania z karty płatniczej wydanej przez bank spoza Stanów Zjednoczonych Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ponosi odpowiedzialność za opłaty naliczane przez wystawcę karty płatniczej za przewalutowanie. W celu uzyskania informacji o obowiązującym kursie wymiany walut oraz opłatach należy zapoznać się z warunkami wskazanymi przez wystawcę karty płatniczej.

Ceny i koszty wysyłki

Ceny produktów i koszty wysyłki będą zgodne z cenami podanymi w Witrynie. Ceny publikowane na Witrynie oraz zasady rozliczeniowe firmy Leatherman mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia. Ceny na Witrynie są podawane w dolarach amerykańskich i przeznaczone wyłącznie dla nabywców z USA. Nie prowadzimy wysyłki na adresy znajdujące się poza terytorium Stanów Zjednoczonych i ich posiadłości, z wyjątkiem skrytek pocztowych APO i FPO (poczty wojsk lądowych, powietrznych i marynarki wojennej). Do wszystkich zakupów doliczane są odpowiednie podatki, które musi zapłacić nabywca. Ceny nie obejmują kosztów wysyłki i opłat manipulacyjnych. Tytuł prawny (tj. własność) i ryzyko utraty wszystkich zamówionych towarów przechodzą na kupującego w momencie przekazania towarów przewoźnikowi do wysyłki.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że mogą wystąpić niezamierzone nieścisłości, pominięcia lub błędy dotyczące cen, ofert, opisów, promocji, dostępności lub innych kwestii oraz, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo, firma Leatherman nie ponosi odpowiedzialności za te nieścisłości, pominięcia lub błędy. Firma Leatherman będzie starała się korygować takie nieścisłości, pominięcia lub błędy, jeśli zostanie o nich poinformowana. Firma Leatherman nie twierdzi, że informacje zawarte w Witrynie są odpowiednie lub mają zastosowanie do jurysdykcji użytkownika ani że produkty opisane na Witrynie będą dostępne do nabycia we wszystkich jurysdykcjach.

Wszelkie rabaty lub oferty specjalne dostępne w ramach konta na Witrynie zostaną automatycznie uwzględnione w cenie zakupu w koszyku po zalogowaniu się przy użyciu konta na Witrynie.

Realizacja zamówień

Produkty zamawiane na Witrynie mogą być dostarczane przez jedną lub więcej z naszych spółek zależnych lub stowarzyszonych. Odpowiednia jednostka firmy Leatherman, która zrealizowała zamówienie użytkownika, będzie wymieniona na jego pokwitowaniu. Jeśli zamówienie jest realizowane przez więcej niż jeden podmiot, użytkownik otrzyma paragon od każdego odpowiedniego podmiotu za produkty zrealizowane przez dany podmiot.

Sprawdzanie dostępności produktów

Dokładamy starań, aby Witryna i dostępne na niej produkty były aktualne oraz na bieżąco aktualizowane. Nie możemy jednak zagwarantować, że jakikolwiek produkt wymieniony na Witrynie będzie dostępny w magazynie lub pozostanie dostępny w ofercie. Ponadto możemy według własnego uznania w dowolnym momencie zaprzestać oferowania produktu lub wycofać go w inny sposób. W przypadku, gdy produkt nie jest dostępny w chwili składania zamówienia, wyślemy użytkownikowi powiadomienie pocztą elektroniczną i anulujemy zamówienie niedostępnego produktu. Jeśli użytkownik nie powiadomi nas o anulowaniu całego zamówienia, zrealizujemy pozostałą część zamówienia zgodnie z naszymi zwykłymi zasadami realizacji zamówień.

Anulowanie zamówień, zwroty.

W pewnych okolicznościach możemy, według własnego uznania, anulować zamówienie użytkownika. Może się to zdarzyć na przykład wtedy, gdy produkt, który użytkownik chce kupić, został błędnie wyceniony, gdy występuje podejrzenie, że żądanie nosi znamiona oszustwa, lub też w innych okolicznościach, które uznamy za stosowne.

Jeśli użytkownik chce zwrócić produkt lub zmienić albo anulować zamówienie z jakiegokolwiek powodu, musi skontaktować się z firmą Leatherman bezpośrednio, korzystając z danych kontaktowych podanych w Witrynie lub formularza kontaktowego na Witrynie. Jeśli żądanie dotyczy zwrotu towaru, należy skontaktować się z nami zgodnie z naszymi zasadami dotyczącymi zwrotów. Zasady dotyczące zwrotów i refundacji można znaleźć na stronie http://www.leatherman.com/shipping-returns.html.

Informacje o produktach

Dokładamy wszelkich starań, aby produkty dostępne na Witrynie były prezentowane i opisywane w sposób dokładny i kompletny. Szczegółowość i dokładność zdjęć i specyfikacji produktów, które można zobaczyć na Witrynie, zależy jednak od wielu czynników, w tym od sprzętu komputerowego i połączenia z Internetem. W związku z tym nie gwarantujemy, że produkty, obrazy, dostępne funkcje, usługi lub specyfikacje wyświetlane bądź opisane w Witrynie są lub pozostaną dokładne i kompletne we wszystkich szczegółach. Ponadto co pewien czas możemy aktualizować produkty, zdjęcia, dostępne funkcje, usługi lub dane techniczne. Informacje techniczne, opinie, zalecenia i inne informacje udostępniane na Witrynie, w tym komentarze dotyczące poszczególnych produktów, są podawane wyłącznie dla wygody użytkownika i nie mogą być traktowane jako substytut dokładnej konsultacji z odpowiednio przeszkolonymi specjalistami zaznajomionymi z konkretnymi potrzebami i okolicznościami.

Produkty spersonalizowane lub grawerowane

Przed złożeniem zamówienia na produkt spersonalizowany lub grawerowany należy dokładnie sprawdzić tekst i treść zgłoszenia pod kątem poprawności. Zamówienia są drukowane w formie, w jakiej zostały złożone. Użytkownik ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za wszelkie przesłane teksty i treści, jak również za ostateczne ich sprawdzenie. Firma Leatherman nie sprawdza treści ani nie dokonuje ich przeglądu oraz nie ponosi odpowiedzialności za błędnie napisane lub źle zaprojektowane materiały. Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia zamówień i zgłoszeń, które nie spełniają zasad lub wymagań firmy Leatherman. Wyprodukowanie przez nas produktu przedstawiającego tekst lub treść przesłaną przez użytkownika nie oznacza, że aprobujemy ten tekst lub treść. Słowa, zwroty lub treści o charakterze obraźliwym, oszczerczym lub niezgodnym z prawem bądź budzące zastrzeżenia nie będą akceptowane, a firma Leatherman może odmówić przyjęcia takich treści. Należy pamiętać, że witryna internetowa zawiera wirtualną reprezentację produktu końcowego, zaś podgląd może się nieznacznie różnić w zależności od narzędzia.

W przypadku materiałów, których termin dostarczenia jest ściśle określony (tzn. mają określoną datę, do której muszą zostać dostarczone), należy odpowiednio zaplanować złożenie zamówienia. Na realizację zamówień niestandardowych należy przeznaczyć co najmniej 2–4 dni robocze. Czas produkcji i wysyłki ma charakter orientacyjny. Składając zamówienie niestandardowe, użytkownik zaświadcza, że posiada prawo do wykorzystania wszystkich tekstów i treści przesłanych w niestandardowym zamówieniu oraz upoważnia firmę Leatherman do kopiowania, drukowania i wykorzystywania tych tekstów i treści w celu spersonalizowania produktu w żądanych ilościach. Użytkownik oświadcza i zapewnia, że przesłane przez niego materiały nie naruszają praw autorskich, znaków towarowych ani innych praw własności intelektualnej bądź praw własności osób trzecich, nie stanowią podróbek, piractwa, przywłaszczenia cudzych pomysłów ani praw do prywatności lub wizerunku. Zastrzegamy sobie prawo (lecz nie mamy ku temu obowiązku) do zażądania od użytkownika pisemnego potwierdzenia jego praw lub zezwolenia w odniesieniu do dowolnego tekstu lub treści przesłanych wraz z zamówieniem.

Funkcje Witryny

Firma Leatherman może co pewien czas udostępniać dodatkowe funkcje na Witrynie. Funkcje te podlegają niniejszemu Regulaminowi oraz wszelkim innym stosownym zasadom i warunkom związanym z nimi na Witrynie, które mogą być okresowo aktualizowane przez firmę Leatherman.

Zmiany na Witrynie i Produktach

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian na Witrynie, produktach, sposobach płatności i funkcjach dostępnych na Witrynie w dowolnym czasie i według własnego uznania.

Ograniczenia dotyczące użytkowania

Oczekujemy do użytkowników właściwego zachowanie oraz wymagamy, by wszyscy odwiedzający korzystali z Witryny zgodnie z jej przeznaczeniem i powstrzymywali się od nieodpowiednich zachowań na Witrynie. Takie nieodpowiednie zachowanie obejmuje:

 • żądania lub inne próby uzyskania bądź zapisania danych osobowych, haseł, informacji o kontach bądź jakichkolwiek innych informacji o innych użytkownikach;
 • uzyskiwanie dostępu do cudzego konta na Witrynie lub korzystania z niego;
 • tworzenie głębokich łączy do Witryny, używania jakichkolwiek narzędzi do eksploracji danych, robotów lub podobnych narzędzi do zbierania i wyodrębniania danych w związku z Witryną;
 • utrudnianie, zakłócanie lub w inny sposób uniemożliwianie komukolwiek korzystania z Witryny lub dostępu do niej;
 • działania w jakikolwiek sposób zakłócające lub przerywające pracę użytkowników w czasie rzeczywistym na Witrynie;
 • hakowanie lub niszczenie jakiejkolwiek części Witryny;
 • zakłócanie lub przerywanie pracy Witryny, serwerów lub połączeń sieciowych z Witryną bądź nieprzestrzeganie jakichkolwiek wymagań, procedur, zasad lub regulaminów sieci połączonych z Witryną;
 • modyfikowanie, adaptowanie, udzielanie sublicencji, tłumaczenie, sprzedawanie, odtwarzanie kodu źródłowego, dekompilowanie lub dezasemblowanie jakiejkolwiek części Witryny;
 • próby uzyskania nieuprawnionego dostępu do Witryny, jakiejkolwiek funkcji lub części Witryny, innych systemów lub sieci połączonych z Witryną lub jakimkolwiek serwerem z nią związanym;
 • korzystanie z Witryny w celu umyślnego lub nieumyślnego naruszania jakichkolwiek obowiązujących lokalnych, stanowych, krajowych bądź międzynarodowych przepisów prawa lub regulacji; a także
 • dostarczanie wsparcia materialnego lub zasobów (lub ukrywanie lub zatajanie charakteru, lokalizacji, źródła lub własności wsparcia materialnego lub zasobów) jakimkolwiek organizacjom wskazanym przez rząd Stanów Zjednoczonych jako zagraniczne organizacje terrorystyczne lub osobom figurującym na liście osób objętych zakazem.

Prawa własności intelektualnej.

Nie ograniczając stosowania Regulaminu, firma Leatherman i jej licencjodawcy są i pozostają właścicielami wszelkich praw, tytułów i udziałów w odniesieniu do wszelkich praw autorskich, znaków towarowych, patentów lub innej własności intelektualnej zawartej na Witrynie. Taka własność intelektualna jest chroniona prawem autorskim, prawem o znakach towarowych i innymi przepisami prawa Stanów Zjednoczonych oraz innych krajów, a także postanowieniami umów międzynarodowych. Każde nieuprawnione wykorzystanie tej własności intelektualnej przez użytkownika może skutkować sankcjami cywilnymi i karnymi. Nie ograniczając powyższego, znaki towarowe, logo i znaki usługowe (Znaki) wyświetlane na Witrynie są własnością firmy Leatherman lub jej licencjodawców, dostawców treści lub innych stron. Użytkownikom lub innym stronom działającym w ich imieniu zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek Znaków w jakimkolwiek celu, w tym między innymi korzystania z nich jako metatagów na innych stronach lub witrynach bez pisemnej zgody firmy Leatherman lub osoby trzeciej, która może być właścicielem tych Znaków. Bez naszej wyraźnej pisemnej zgody nie wolno używać technik ani technologii tworzenia ramek do umieszczania w nich jakichkolwiek treści zawartych w Witrynie. Ponadto nie wolno wykorzystywać zawartości Witryny w meta tagach ani innych technikach lub technologiach typu „tekst ukryty” bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.

Zastrzeżenie dotyczące strony internetowej

WITRYNA JEST UDOSTĘPNIANA W STANIE, W JAKIM JEST, W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI I ZE WSZYSTKIMI WADAMI. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO FIRMA LEATHERMAN WYRAŹNIE WYŁĄCZA WSZELKIE WYRAŹNE I DOROZUMIANE GWARANCJE, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANE GWARANCJE DOSTĘPNOŚCI, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW. UŻYTKOWNIK PONOSI CAŁKOWITĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ I RYZYKO W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z WITRYNY. FIRMA LEATHERMAN NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK USZKODZENIA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO UŻYTKOWNIKA LUB UTRATĘ DANYCH, KTÓRE SĄ WYNIKIEM KORZYSTANIA Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ.

Bez ograniczenia do powyższego firma Leatherman nie gwarantuje, że: (a) nie wystąpią żadne zakłócenia w korzystaniu przez użytkownika z tej Witryny; (b) Witryna spełni jakikolwiek określony cel, wymóg lub specyfikację bądź będzie kompletna, niezawodna lub dokładna; (c) zamówienia na produkt(y) będą realizowane zgodnie z harmonogramem użytkownika lub jakimkolwiek innym podanym harmonogramem; (d) Witryna będzie bezpieczna i wolna od błędów; (e) wszelkie błędy na Witrynie zostaną poprawione; (f) Witryna jest zgodna z prawem, odpowiednia lub dostępna do użytku w danym miejscu; (g) nie nastąpi przechwycenie, utrata ani ujawnienie poufnych lub wrażliwych informacji przesyłanych przez Internet, w tym danych osobowych; lub (h) produkty wyświetlane lub przywoływane na Witrynie są dostępne do użytku w danym miejscu.

Informacje na temat gwarancji na produkty można znaleźć na stronie http://www.leatherman.com/support-warranty.html.

Ograniczenie odpowiedzialności.

W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO FIRMA LEATHERMAN NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI NA MOCY JAKIEJKOLWIEK TEORII (W TYM ZANIEDBANIA) ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY PRZYPADKOWE, WYNIKOWE, POŚREDNIE, SPECJALNE, UTRATĘ ZYSKÓW LUB ODSZKODOWANIA ZA STRATY MORALNE WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU UŻYTKOWNIKA DO WITRYNY INTERNETOWEJ LUB KORZYSTANIA Z NIEJ, NAWET JEŚLI ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY SARTORIUS ZA WSZELKIE SZKODY (BEZPOŚREDNIE LUB INNE), KARY LUB STRATY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z WITRYNY LUB Z NIM ZWIĄZANE, NIEZALEŻNIE OD FORMY DZIAŁANIA LUB ROSZCZENIA, NIEZALEŻNIE OD UMOWY, CZYNU NIEDOZWOLONEGO (W TYM ZANIEDBANIA), CZYNU NIEDOZWOLONEGO LUB INNEGO RODZAJU, W ŻADNYM WYPADKU NIE PRZEKROCZY KWOTY STU DOLARÓW (100 USD). UŻYTKOWNIK ZRZEKA SIĘ NINIEJSZYM WSZELKICH ROSZCZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH PRZEKRACZAJĄCYCH TĘ KWOTĘ.

Jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym jest zaprzestanie korzystania i uzyskiwania dostępu do niniejszej Witryny. Powyższe wyłączenia i ograniczenia mają zastosowanie niezależnie od tego, czy roszczenia, straty, koszty lub szkody wynikają z umowy (w tym zasadniczego naruszenia), czynu niedozwolonego lub innej teorii odpowiedzialności, a takie ograniczenia i wyłączenia mają zastosowanie nawet wtedy, gdy firma Leatherman została poinformowana o możliwości wystąpienia takich roszczeń, strat, kosztów lub szkód.

Przejęcie odpowiedzialności

Użytkownik zgadza się chronić i zabezpieczać firmę Leatherman oraz jej podmioty stowarzyszone i ich dyrektorów, członków kierownictwa, pracowników, przedstawicieli, agentów i cesjonariuszy, a także zrzec się zwolnić wszystkie te strony z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, podstaw powództwa, pozwów, zarzutów, zobowiązań, wydatków, urazów, strat i szkód poniesionych lub doznanych przez firmę Leatherman (określanych łącznie jako „Szkody”) wynikających z jakiegokolwiek roszczenia lub groźba roszczenia bądź na nich opartych w związku z (a) korzystaniem lub dostępem do Witryny przez użytkownika lub jakąkolwiek inną osobę, której zapewnił dostęp do swojego systemu komputerowego lub konta na Witrynie; (b) naruszeniem lub pogwałceniem przez użytkownika jakichkolwiek warunków Regulaminu, w tym między innymi nieupoważnionego korzystania ze Witryny lub Materiałów; lub (c) naruszeniem przez użytkownika jakichkolwiek praw własności intelektualnej firmy Leatherman bądź jakiejkolwiek osoby trzeciej.

Hiperłącza

Niniejsza Witryna może zawierać hiperłącza i odnośniki do innych stron internetowych. Takie hiperłącza i odnośniki są dostarczane wyłącznie dla wygody użytkownika. Firma Leatherman nie sprawdziła ani nie popiera, w sposób wyraźny lub dorozumiany, innych stron internetowych ani jakichkolwiek informacji bądź materiałów, czy też ich dostępności za pośrednictwem takich hiperłączy, a także nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek inne strony internetowe, informacje lub materiały na nich zamieszczone oraz produkty lub usługi na nich oferowane. Nie można tworzyć hiperłączy z innych stron internetowych do tej Witryny, chyba że firma Leatherman udzieli na to wyraźnej zgody na piśmie.

Szkody wyrządzone innym osobom

Użytkownik zobowiązuje się nie wprowadzać do Witryny lub za jej pośrednictwem żadnych informacji ani materiałów, które mogą być uznane za szkodliwe dla innych. Użytkownik zobowiązuje się między innymi do niezamieszczania, świadomie lub w inny sposób, żadnych błędów lub wad w materiałach lub informacjach, które mogą, między innymi, stanowić zniesławienie, pomówienie, oszczerstwo lub materiały o charakterze nieprzyzwoitym, promować nienawiść lub w inny sposób stanowić podstawę do popełnienia przestępstwa bądź pociągnięcia do odpowiedzialności cywilnej jakiejkolwiek osoby lub podmiotu.

Modyfikacja niniejszego Regulaminu

Firma Leatherman może co pewien czas, bez uprzedzenia, modyfikować, zmieniać lub w inny sposób aktualizować niniejszy Regulamin oraz dodatkowe zasady i warunki mające zastosowanie w tej witrynie poprzez aktualizację niniejszego wpisu. Użytkownik zgadza się, że firma Leatherman może powiadomić go o takich modyfikacjach, publikując je w Witrynie. Data ostatniej modyfikacji zostanie umieszczona w górnej części niniejszego dokumentu. Dostęp do niniejszej Witryny i korzystanie z niej oznacza zgodę na przestrzeganie niniejszego regulaminu.

Warunki ogólne

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalne, postanowienie to zostanie uznane za odrębne i nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo niniejszy Regulamin oraz wszelkie roszczenia lub spory wynikające z niego lub z nim związane będą podlegać przepisom prawa stanu Oregon i będą interpretowane zgodnie z nimi, bez względu na zasady wyboru prawa. O ile prawo nie stanowi inaczej, wszelkie roszczenia lub spory należy zgłaszać w ciągu jednego (1) roku od daty zaistnienia takiej przyczyny. Wszelkie roszczenia lub spory wynikające z niniejszego Regulaminu lub z nim związane, w tym między innymi dotyczące produktów, podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów stanowych lub federalnych w Portland w stanie Oregon, a Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na poddanie się osobistej jurysdykcji tych sądów.

Niniejszy Regulamin nie tworzy żadnych relacji powierniczych pomiędzy użytkownikiem a firmą Leatherman, dostawcami usług lub innymi firmami wspierającymi dostarczanie produktów lub obsługę Witryny. Niniejszy Regulamin nie tworzy żadnych relacji zleceniodawcy i agenta, partnerstwa ani relacji o podobnym charakterze. Tam, gdzie jest to właściwe w danym kontekście, łącznik obejmuje także rozłącznik, odniesienie wszelkich obejmuje wszystkie, liczba pojedyncza obejmuje liczbę mnogą i odwrotnie. Nagłówki ustępów w niniejszym Regulaminie służą wyłącznie wygodzie użytkowników i nie tworzą skutków prawnych ani umownych. O ile w niniejszym Regulaminie nie postanowiono inaczej, warunki i zobowiązania zawarte w nim, które ze względu na swój charakter, sens i kontekst pozostają w mocy lub wyraźnie mają na celu pozostanie w mocy po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszego Regulaminu, pozostaną w mocy i będą obowiązywać w pełni do czasu ich spełnienia lub wygaśnięcia.

Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym Regulaminie, są zastrzeżone przez firmę Leatherman. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie mogą być interpretowane jako przyznanie w drodze domniemania, przeszkody (estoppel) lub w inny sposób jakiejkolwiek licencji lub prawa na mocy praw autorskich, patentów, znaków towarowych lub innych praw intelektualnych firmy Leatherman bądź jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu.

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszego oświadczenia lub chęci zaktualizowania posiadanych przez nas informacji o użytkowniku lub jego preferencjach należy skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres info-poland@leatherman.com, lub dzwoniąc pod numer +49 2102 56507 0.

Można do nas napisać na adres:

Leatherman Europe GmbH

Holterkamp 16

40880 Ratingen

Przykładowy formularz rezygnacji

Jeśli chcesz odstąpić od umowy, wypełnij i odeślij ten formularz.

 

Do:

Leatherman Europe GmbH

Holterkamp 16

40880 Ratingen

 

Telefon: +49 2102 56507 0

E-mail: info-poland@leatherman.com

 

Ja/my(*) niniejszym odstępuję(-my) od umowy zawartej przeze mnie/nas(*) na zakup następujących towarów: ____

 

Zamówione zostało złożone ____ oraz otrzymane ____

Imię i nazwisko klienta(-ów): ____

Adres klienta(-ów): ____

Podpis klienta(-ów), tylko w przypadku zgłoszenia w formie papierowej: ____

 

   ___________ Miejsce, data

 

Niepotrzebne skreślić.


Prawo do odstąpienia od umowy

12.1      Oprócz ustawowych praw obowiązujących w przypadku wadliwości produktu oraz ustawowych 14 dni na odstąpienie od umowy, firma Leatherman przyznaje klientom dodatkowe prawo do zwrotu towaru w przeciągu 30 dni od daty jego otrzymania. Powyższy zapis nie ma zastosowania w przypadku towarów, których sprzedaż została zakończona, towarów personalizowanych lub tekstyliów noszących ślady użytkowania.

12.2       Aby skorzystać z prawa do zwrotu, należy wysłać e-mail na adres info-poland@leatherman.com podając w nim numer klienta wraz z numerem zamówienia, a następnie odesłać towar na adres Leatherman Europe Sp. z o.o., Rücksendung, Holterkamp 16, 40880 Ratingen, Niemcy.

12.3       Firma Leatherman zwróci koszty zakupu towaru klientowi bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w przeciągu 14 dni kalendarzowych — licząc od dnia, w którym firma Leatherman otrzymała zwrócony towar. Zwrot kosztów zakupu dokonany zostanie tą samą metodą, z której wcześniej skorzystał klient, by opłacić zakup produktu.

Alternatywny sposób rozwiązania sporu

Komisja Europejska stworzyła platformę internetową do rozwiązywania sporów online. Platforma służy za punkt kontaktowy dla polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z umów sprzedaży internetowej. Więcej informacji znaleźć można pod następującym adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Firma Leatherman nie chce, ani też nie jest zobowiązana do brania udziału w procedurze rozwiązywania sporu przed komisją ds. sporów konsumenckich.